Projektek

TOP- 7.1.1-16-H-ESZA-2019-00160

“Cigány hagyományteremtés és –őrzés Heves városában”

A hagyományőrzésnek világunkban közösség összetartó ereje van. Nagyon fontos már gyermekkorban foglalkozni ezzel. Szükség van arra, hogy egy társadalom megbecsülje elődei hagyományait, mert azok a régmúltról tanúskodnak, ugyanakkor gyönyörködtető élményeket meríthetünk belőlük.

Az Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért civil szervezet pályázat útján szeretné megvalósítani a „ Cigány hagyományteremtés és –őrzés Heves városában projektet, mely 2020. január 1.- 2020. december 31. közötti időszakban valósul meg.

A projekt célja, hogy általános iskolás, elsős, másodikos gyermekeket vonjon be a cigány tánc valamint a hip-hop tánc tanulásába.  A projekt keretében a közösségi ház nagytermének felújítására kerül sor és a 12 gyermeknek ruhát varratunk a fellépésekhez. Felújításra kerül a terem padlóburkolata, a radiátorokat kicseréljük és az egyik falat tükörrel látjuk el, mely nagymértékben segíti majd a tánctanulást. Az oktatás két tánctanár vezetésével történik, az órák heti rendszerességgel zajlanak. 12 alkalommal szervezünk számukra fellépést. Szeretnénk, ha a gyerekek be tudnák mutatni tánctudásukat a különböző helyi iskolai és civil rendezvényeken. A fellépésekről fotókat, videókat készítünk, melyeket a tánccsoport honlapján is láthat a nagyközönség. Célunk a cigány hagyományok továbbadása a fiatal korosztály számára.

Aki a múltat és jelent ismeri, az tud jövőt építeni.

  

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01171

“Kortárs segítő csoport létrehozása”

A projekt időtartama alatt kétheti rendszerességgel általános iskolás és középiskolás fiataloknak tartunk önismereti foglalkozásokat. E projekt keretében szervezünk drogprevenciós előadásokat is. A résztvevőkkel 12 alkalommal szeretnénk foglalkozást tartani általános iskolában, 6 alkalommal szeretnénk eljutni óvodás csoportokhoz.

 

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01059

“Családi nap főzőversennyel”

A projekt ideje alatt két alkalommal tartunk családi napot klienseinknek. A rendezvényeken a jelenlévők főzőversenyen mutathatják be főzési tudományokat. A szükséges alapanyagokat a szervezők biztosítják a jelentkezőknek. A kisebbeknek önkéntesek bevonásával kézműves foglalkozásokat szervezünk. Ez alkalmakkor kis táncosainknak is biztosítunk fellépési lehetőséget, valamint tervezzük sztárvendégek meghívását is.

E projekt keretében szeretnénk a Közösségi Házban lévő konyha felújítását-átalakítását is elvégezni.

 

Komplex társadalmi együttműködési program Heves városban

A projekt 2017.06.01.-2020.11.30. közötti időszakban valósul meg.

Átfogó cél a hevesi Krakkó és környéke szegregátum területén élő emberek életminőségének javítása különféle szolgáltatások végzésével és infrastruktúrális elemek tervezésével. A résztvevők azon dolgoznak, hogy csökkenjenek az előítéletek, és a hevesi cigányság mielőbb képzési lehetőségekhez és foglalkoztatáshoz jusson. Ennek érdekében közösségi és egyéni szinten az integrációra törekszünk.

Fontosnak tartjuk a kora gyermekkori, gyermekkori és frontális oktatáson kívüli fejlesztést, oktatást. Foglalkozásokat tartunk a szabadidő hasznos eltöltésére. E program kiválóan alkalmas arra, hogy a munkavállaló szülőket tehermentesítse, közösségi lehetőséget adjon a gyerekeknek, ugyanakkor uzsonnát biztosít a délután enni nem tudó gyerekeknek. Törekszünk az egészség fejlesztésére, kiemelt fontosságúnak tartjuk a szűrővizsgálatok hangsúlyozását, a drogmegelőző tájékoztatókat. E programokat családi napok keretében valósítjuk meg. Igyekszünk helyi civil szervezetekkel szorosabb kapcsolatot kialakítani, közös rendezvényeinken kézműves, készségfejlesztő foglalkozásokat tartunk. Részt veszünk különböző akciókon a telepi emberek bevonásával (szemétszedés, virágosítás).  Jogi ügyek intézésébe és adósságkezelésben tanácsadást nyújtunk klienseink számára. Lakossági fórumok, szomszédsági megbeszélések keretében igyekszünk a telepen élőknek információt szolgáltatni. Egyéni és csoportos szupervízión célunk, hogy életkonfliktusok megoldásában segítsük az egyéneket szituációs játékok megbeszélésén keresztül, valamint hogy közösséget formáljunk és együtt és egymástól tanuljunk meg dolgokat. Workshopok szervezésével célunk a készségfejlesztő ismeretátadás, többek között kerti munkák, tánc, főzés, gyermeknevelés, háztartás-pénzügy témakörökben. A projekt ideje alatt 240 személyt vonunk be. Számukra

egyéni fejlesztési terv készült, velük a szociális munkások folyamatosan tartják a kapcsolatot, bármikor kérhetik munkatársaink segítségét.

 

Dél-Hevesi Foglalkoztatási Paktum

Heves Város Önkormányzata – konzorciumban Kisköre Önkormányzatával, a Megyei Kormányhivatallal, a Fejlesztési Koordinációs Központ Nonprofit Kft-vel és az Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért civil szervezet részvételével jelen projekt 2020.07.01.-2021.06.30. között valósul meg.

A projekt célja, hogy erősödjön a dél-hevesi térségben a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalát alakító szereplők együttműködése. Átfogó cél a térség gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének növelése mindezek által a lakosság életszínvonalának emelése. További célja, hogy hozzájáruljon a foglalkoztatható munkaerő rendelkezésre állásához és minőségének, termelékenységének javításához, másrészt elősegítse a helyi gazdaság foglalkoztatási kapacitásainak bővítését. A különböző beavatkozásokkal 201 fő képzését vagy más munkaerő-piaci szolgáltatásban részesítését, legalább 50 fő munkába állását, melyből minimum 15 fő tartós – 180 napon túli – elhelyezkedését kívánjuk elősegíteni. Gazdaságfejlesztési tevékenységek keretében történik a paktum koordináció – paktum iroda működtetése – és szakmai koordináció – foglalkoztatási fórumok, HR klub és egyéb fórumok működtetése, a kommunikációs tevékenységek és a foglalkoztatással és gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos hálózatosodás erősítése a dél-hevesi térségben, valamint együttműködési program kidolgozása a stratégiai szereplők aktív bevonásával.

Feladat a térség településein munkaerő-piaci információs hálózat működtetése és 45 fő mentorálása.

A projekt elsődleges célcsoportját a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű munkaképes korúak képezik.

A térség munkaerő állományát az országos átlagnál alacsonyabb iskolai végzettség jellemzi, amely a munkanélküliség egyik legfőbb oka, ezért különös hangsúlyt kell fektetni a képzésre, amelynek összetételét a térségben működő vállalatok szakember keresletéhez kell igazítani.

A hosszabb ideje munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítése sokkal nagyobb erőfeszítést igényel, hiszen egyszerre kell kezelni a hosszabb munka nélkül töltött idő rossz szignálja miatt adódó nehézségeket, valamint az egyének mentális és motivációs problémáit. Emiatt kiemelten fontos képzéssel, támogatott foglalkoztatással és a munkába maradást segítő szolgáltatásokkal támogatni a célcsoportot.

 

EFOP-1.3.5-16-2016-00037

“Középiskolás és főiskolás korú diákok támogatása önkéntes családok bevonásával”

Projektünk legfontosabb céljai, az alábbiak:

 • országszerte népszerűsítjük az önkéntességet és befogadó családokat, támogatásra szoruló tehetséges diákok toborzunk az iskolákban, roma közösségekben, egyházi rendezvényeken abban bízva, hogy léteznek segíteni akaró, de ennek még formát nem találó befogadó családok, rászoruló, de konkrét segítséget még nem találó küldő családok, és nyitott, tanulni vágyó diákok, akik évente 20-an bevonódnak a projektbe
 • rendezvényeinken folyamatosan bevonjuk a település iskoláit, egyházi közösségeit, fiataljait, családjait, ezáltal népszerűsítve az önkéntességet mint társadalmi tőkét
 • programunk célozza a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését, hiszen azok a családok, akik befogadják a diákokat, képesek lesznek saját élményt gyűjteni a mélyszegénységben élő családokról, és a közelség nagyobb türelmet, elfogadást hoz, a személyesség által a hangsúly nem a különbségekre, hanem az azonosságokra kerül
 • a területen dolgozó önkéntes koordinátoraink és önkénteseink folyamatos támogatást nyújtanak a projekt teljes ideje alatt mind a befogadó, mind a küldő családoknak
 • a közös programok, felkészítések, rendezvények összehozzák és elfogadóvá teszik az embereket (pl. klubtalálkozó, családi napok, stb.)

Közvetlen célcsoportunkat a 14-35 éves mélyszegénységben élő fiatalok jelentik, valamint Heves város teljes lakossága, és a befogadó családok teljes környezete, és mindazok, ahol a toborzás során közvetlenül ismertetjük projektünk célját. Fontosnak tartjuk, hogy befogadó családként a programban romák és nem romák egyaránt jelen legyenek.

Szervezetünk az eddigi tapasztalatok alapján 7500 kontaktus megvalósulását vállalja a projektben.

 

TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00004

“Komplex társadalmi együttműködési program Heves városában”

A projekt célja:
A projekt átfogó célja, a “Krakkó” és környéke, Pusztacsász, és az újonnan alakult belső szegregátum területén élő emberek életminőségének javítása, különféle szolgáltatások végzésével, és infrastrukturális elemek tervezésével.
A projektben a civil szervezetek, városi intézmények, együttműködő partnerek közösen dolgoznak azért, hogy csökkenjenek az előítéletek, és a hevesi cigányság minél hamarabb képzési lehetőségekhez, és foglalkoztatáshoz jussanak. Ennek érdekében közösségi, és egyéni integrációjukra törekszünk.

INFRASTRUKTURÁLIS rész

 • Szociális bérlakások felújítása a telepen
 • Dankó és Nyár utca felújítása, útburkolat
 • Játszótér kialakítása
 • Közösségi kertek kialakítása
 • Térfigyelő rendszer kiépítése

ESZA rész

Tervezett beavatkozások:

  • Délutáni gyerekprogramok és uzsonna biztosítása.
   A program során hétköznap 16:00-19:00-ig kézműves, készségfejlesztő, a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló programokat nyújtunk, többnyire általános iskolás, és óvodás korú gyermekek számára.
  • Családi egészségnapok
   A rendezvényre elhívunk olyan szervezeteket, akik szűrőprogramokkal, információs előadásokkal, drogmegelőző tájékoztatókkal segítik a lakosság tájékozódását, ugyanakkor a gyermekek és a családok számára lehetőséget biztosít, egy olyan közösségi eseményen való részvételre, ahol a telepi emberek, és a városi emberek is találkozhatnak.
  • Közösségi akciók
   A telepi emberek dönthetik el, hogy ezek ilyen események legyenek (szemétszedés, virágosítás, Télapó ünnep stb.)
  • Gyermeknapok civilek szervezésében
   Szeretnénk a helyi civilekkel szorosabbra fűzni a kapcsolatot, ezért 15-20 gyerek bevonásával különböző kézműves, mozgásos, egyéb készségfejlesztő alkalmakat szervezünk.
  • Jogi tanácsadás
   Heti egyszeri ügyfélfogadás, segítségnyújtás jogi ügyek intézéséhez, amely adósságkezelési tanácsadással is kiegészül.
  • Szomszédsági megbeszélések, lakossági fórumok
   A tevékenység során, az információk átadása történik. Ezekre az alkalmakra főként az infrastrukturális program beindulása előtt lesz szükség.
  • Workshopok
   Rövid készségfejlesztő ismeret átadás, kerti munkák, tánc, főzés, gyermeknevelés, háztartás-pénzügy témákban.
  • Egyéni esetkezelések, és csoportos támogatás a klienseknek.
   A projektben 240 fő egyéni esetkezelése történik, 8 fő szociális munkás segítségével. A csoport célja pedig, hogy közösséget formáljunk, és együtt, egymástól tanuljunk meg dolgokat.
  • Attitűdformáló tréningek
   Szeretnénk felmérni a településen található foglalkoztatókat, abból a szempontból, hogy milyen támogatásra lenne szükségük a hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásához.

 

Bari Shej- EFOP-1.4.4-17-2017-00015

“Hevesi roma lányok iskolai karrierjének támogatása mentorok bevonásával”

Szerződés száma: EFOP-1.4.4-17-2017-00015
Kedvezményezett neve: Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért
Projekt címe: Hevesi roma lányok iskolai karrierjének támogatása mentorok bevonásával
Támogatás összege (Ft): 30 000 000
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.01.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.12.31.

 

Projektünk célja, hogy megakadályozza az iskolai lemorzsolódást a roma lányok esetében, és mentorálással támogassa ezt a célcsoportot és családjaikat abban, hogy felnőttként ne kiszolgáltatott, hanem a sorsukat alakítani képes autonóm személyekké váljanak. Ennek eszköze az egyéni mentorálás, a csoportos támogatások, a példaképek felvonultatása, a közösségi kapcsolatok szélesítése, a megtervezetett életpálya.

A projekt megvalósítását 24 fő 10 és 18 év közötti, általános és középiskolás roma lánnyal végezzük, akikkel csoportos foglalkozásokat tartunk. A programban szerepel a család támogatása is annak érdekében, hogy az iskolai lemorzsolódást megakadályozzuk és segítsük őket iskolai és munkahelyi karrierjük felépítésében. Közvetett célcsoportnak tekintjük családjukat és intézményi környezetüket is (iskola, nevelési tanácsadó, családsegítő, stb.), mivel nélkülük hosszú távú hatásokat elérni lehetetlen.

A foglalkozás kezdetekor a csoport fejlesztésre, a csoport kialakításra és dinamikára fektettünk nagy hangsúlyt, hogy továbbiakban a kölcsönös együttműködésben ne okozzon problémát. Jelenleg önismeret fejlesztés, és karriertervezés zajlik a foglalkozásokon játékos formában, de nagy hatással vannak a lányokra az olyan dokumentumfilmek, amely roma életutakról szól. Az elkövezendő időszakban az egyéni fejlesztések veszik kezdetét. Nagymértékben bontakozik ki a lányok fejlődése, előre haladása, mely megmutatkozik az együttműködésükben, anyanyelvi kommunikációjukban, megnyilvánulásaikban, és a tanulás felé is egyre motiváltabbak.

A programban 6 mentor vesz részt. Az elkövetkezendő időszakban a mentorált lányok 3 egyenlő létszámú kiscsoportban fognak dolgozni 2-2 mentor segítségével, ahol az egyéni mentorálás fog történni.

Nagy hangsúlyt fektetünk olyan programokra is, amelyben a gyerekek a roma kultúrába betekintést nyerhetnek. Ilyen program a tánc is. Táborokat szervezünk a nyár folyamán a Balatonhoz, Nagyecsedre és Tiszanánára is, hogy még jobban erősítsük a gyermekekben a közösség fontosságát.

Majd 20 éves, roma emberek életminőségét javítani célzó projekteket vezető tapasztalataink alapján elmondható, hogy a leghátrányosabb helyzetű emberek között is a legnehezebb helyzetben a roma nők vannak. Nagyon sokan nem fejezik be az általános iskolát sem, mert a nehéz gyermekkori helyzetekből való kimenetként a korai felnőtté válást látják egyedüli kiútnak. Számos esetben válnak korán anyává, iskolai végzettségük és így családi és társadalmi értelemben vett kiszolgáltatottságuk a roma férfiakét és a nem roma nőkét egyaránt alulmúlja. Projektünk célja ennek a folyamatnak a megállítása, és a változás lehetőségének korai felállítása még a veszélyeztetett általános iskolás-korú lányok programba vonásával.

 

 

TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú Dél-Hevesi Foglalkoztatási Paktum program

Heves Város Önkormányzata valamint konzorcium partnerei Kisköre Önkormányzata, a Heves Megyei Kormányhivatal, a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. valamint az Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért civil szervezet sikeres pályázatot nyújtott be a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című pályázati felhívásra.

A Heves városában aláírt Dél-Hevesi Foglalkoztatási Paktum 272 fő képzését, vagy más munkaerő piaci szolgáltatásban részesítését és 136 fő munkába állását teszi lehetővé a tervek szerint.

A „Foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Dél-Hevesi térségben” című projekt keretében Paktum Szervezetet jött létre együttműködő partnerek aláírásával tizennyolc tagszervezet részvételével.

A foglalkoztatási paktum feladata, hogy összehangolja a munkaerő piaci keresletet és kínálatot, megtalálja a megoldást a fejlődő vállalkozások munkaerő igényeinek rugalmas kielégítésére, illetve támogassa a hátrányos helyzetű célcsoportokat annak érdekében, hogy hosszú távra megélhetést biztosító munkát tudjanak találni.

 

Az Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért közhasznú szervezet a projekt során 60 fő mentorálását végzi. Szervezetünk a projekt keretében mentorált 60 fő részére egyéni és csoportos kompetenciafejlesztő szolgáltatásokat biztosít, 20 fős csoportok számára pedig önismereti csoportfoglalkozás nyújt. A mentorálás során három havonta nagycsoportos tréningre is sor kerül.

 

 

 

Hevesi Híd Szociális Szövetkezet

Szociális Szövetkezetet hoztunk létre és új projekteket tervezünk ebben a szervezetben

A Hevesi Híd Szociális Szövetkezetet tagjai azzal a szándékkal hozták létre, hogy a munkanélküli alapítóknak és Heves város munkaerőpaci szempontból hátrányos helyzetű lakosságának munkalehetőséget, jövedelmet biztosítson. A szövetkezetet olyan tagok hozták létre, akiknek már komoly tapasztalata volt a civil szférában, azon belül is a társadalmi vállalkozások területén, azonban a meglévő egyesületi forma nem tette lehetővé, hogy gazdasági tevékenységeiket hatékonyan folytassák. A szövetkezet célja, hogy gazdaságilag, társadalmilag és környezetileg is fenntartható tevékenységeken keresztül biztosítson megélhetés, jövedelmet tagjai és a szűkebb környezetében élők számára.
A szövetkezet Heves és térségének idősödő lakosai számára kíván új, házkörüli szolgáltatásokat nyújtani, tagjait segíteni a háztáji gazdálkodásuk kialakításához és lakhatási problémáik közösségi jelenlegű megoldásához.
Ennek érdekében az alábbi szolgáltatások bevezetését tervezi:

   • Mosodai szolgáltatások, ipari mosó és szárítógéppel, házhozszállítással.
   • Lakóházak, magánszállások takarítása
   • Kert karbantartás, fűnyírás, metszés, ásás.
   • Tűzifa előkészítés, méretre vágás, aprítás.
   • Lakóházak karbantartása, lakatos, kőműves munkákkal.
   • Biokertészet beindítása háztáji gazdálkodás formájában.
   • Lakások komfortfokozatának növelés tagjaik számára.

 

Menta Ház
GINOP-Elvonulóközpont

A sajtóközlemény a Menta Ház felújítása Erdőtelken című pályázat zárásáról itt tekinthető meg.

A Menta Ház ötlete úgy fogalmazódott meg, hogy Egyesületünk elnöke évek óta szervez hasonló programokat forprofit vállalkozása keretében, de saját elvonulóhellyel nem rendelkezik, így éves szinten tetemes összeget fizet ki szállási, étkezési és egyéb költségekre más vállalkozások számára milliós nagyságrendben. Ezeket a kiadásokat akár a saját Egyesületünk javára is fordíthatja.

Jelen pályázat elindításának kulcslépése volt a projekt beindítására alkalmas hely kiválasztása, melyet Erdőtelken találtunk meg egy zsákutca végén, csendes természeti környezetben.

Az alábbi szolgáltatásokat szeretnénk megvalósítani e projekt keretében:

 • falusi turizmus jellegű, minőségi szálláshely és ehhez kapcsolódó étkezési lehetőség
 • napi mozgás és egyéb fizikai terápiás lehetőségek ( jóga, meditáció, egyéni gyermek- és felnőtt támogató alkalmak)
 • önismereti, jóga táborok és más relaxációs, meditációs, önfejlesztő hétvégék szervezése, illetve a hétvégék kiadása más csoportvezetőknek
 • házi jellegű étel kiszállítása helyiek, környékbeliek számára.

A szolgáltatások célcsoportját egyrészt a helyiek jelentik a napi programok, rendezvények, képzések tekintetében, másrészt hevesi, budapesti, egri, más nagyvárosi trénerek, jógaoktatók, képzők, akik csoportokat vezetnek itt, amihez mi nyújtjuk az ellátási szolgáltatásokat. Harmadrészt saját csoportokat szervezünk ide.

Olyan szaktudásra alapozunk ebben a projektben, amely eleve jelen van munkatársaink életében, akik nagy része 50 közeli/feletti családanya, akik ezen minőségükben fantasztikus dolgokat képesek előállítani. Nagyszerű vendéglátók, szívvel-lélekkel „szolgálják” a vendégeket, családösszetartó „menedzseri” képességeik minőségen felüliek, a hagyományos ételeket gyakorlottságuk okán nagy rutinnal képesek előállítani. Ugyanakkor képesek a folyamatos megújulásra, rugalmasságot tanúsítanak főzés, takarítási szokások és az új emberek megismerése, támogatása területein, hogy ezeket a meglévő és továbbfejleszthető adottságokat használva alakítottuk ki e projektben a szolgáltatásokat, melyekben elsősorban kommunikációs, rendezvényszervezési, főzési, takarítási készségeikre támaszkodunk.

Szolgáltatásainkat 6 fő alkalmazásával indítjuk el, akik szálláshelyet, ehhez szép környezetet és minőségi-családias rendezvényeket kínálnak a helyi és országosan megjelenő igénybevevők számára.
 

Szomszédsági megbeszélés

A TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00004 azonosítószámú „a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című projekt keretében a szomszédsági megbeszélések olyan közösségi események, ahol a közösség által felvetett, a közösség egészét, vagy nagy részét érintő helyi problémák, helyi célok állnak a középpontban, mely eseményen ezen problémák, célok kerülnek megbeszélésre.

 

Szomszédsági megbeszélések céljai:

   • a közösségi kohézió erősítése,
   • közös értékteremtés,
   • részvétel (aktív állampolgárság) erősítése a közös dolgok intézésében,
   • érdekérvényesítés erősítése,
   • életminőség javítása a településen,
   • szemléletformálás,
   • felelősségvállalás javítása
    • egyéni szintén önmagukért,
    • a helyi közösségért (érzékenyítés),
   • megoldások keresése, konszenzussal döntés a megoldás módjában, akciók elhatározása.

A 2018. április hónapban tervezett szomszédsági megbeszélés témái:

1. A Heves Pusztacsász, “Krakkói” szegregátumban élő roma lakosok által felvetett, a hulladékszállítással összefüggő kérdéskör megtárgyalása.

2. A Polgárőrség újra felállításának lehetőségének megbeszélése.

3. A Heves Pusztacsász szegregátumban élő tanulók részére az iskolabusz szolgáltatás újraindításának megtárgyalása.

A következő szomszédsági megbeszélés időpontja: 2018.04.19.